"ආගම් නාමයෙන් කරන ශබ්ද දූෂණය" - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 00:29:32
Download MP3 7.10MB
Download MP4 (256x144) 31.59MB
Download MP4 (640x360) 88.38MB