*☸සෝතාපන්න වීමෙ වැදගත්කම*පූජ්‍ය නිවාතතාප ස්වාමීන් වහන්සේ෴🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Duration: 00:11:59
Download MP3 2.88MB
Download MP4 (640x360) 14.45MB

අධර්මයයි ඔබයි