*☸සෝතාපන්න වීමෙ වැදගත්කම*පූජ්‍ය නිවාතතාප ස්වාමීන් වහන්සේ෴🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Download MP3 2.88MB

අධර්මයයි ඔබයි