මහා කම්ම විභංග සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero

මෙහෙම උනා දෙසපුව

Duration: 01:04:25
Download MP3 15.48MB
Download MP4 (640x360) 49.82MB