බල්ලට දාපු මස් කටු වගේ

Download MP3 1.62MB

අධර්මයයි ඔබයි