බුදුදහම අනුව පව් කමා කල්ගත හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 969

Duration: 00:07:10
Download MP3 1.72MB
Download MP4 (640x360) 9.16MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!