භික්ෂුණී උපසම්පදාව - ආගම් තුළ කාන්තා විමුක්තිය

ජාතික චීවර පජාත සේවක සංගමය

Duration: 00:14:57
Download MP3 3.59MB
Download MP4 (640x360) 51.40MB