පිරිමින්ගෙ පාදවලින් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ හඳුනාගන්න විදිය Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:36:42
Download MP3 8.82MB
Download MP4 (256x144) 45.45MB
Download MP4 (640x360) 144.72MB