උදාර චින්තනය උදෙසා|Kotapola Amarakitti Thero | කොටපොල අමරකිත්ති හාමුදුරුවෝ

Avivekaya

Duration: 00:43:48
Download MP3 10.52MB
Download MP4 (256x144) 33.26MB
Download MP4 (640x360) 82.36MB