පංච ශීලයෙහි 5 වෙනි සික්සා පදය, මත් වතුර පානය කිරීමේ ආදීනව | Bana හා Pirith 2020

Pitiduwe Pakis Buru Bana and More - පිටිදූවේ පකිස් බූරු බණ සහ තවත්

Duration: 00:11:40
Download MP3 2.80MB
Download MP4 (256x144) 11.57MB
Download MP4 (640x360) 35.51MB