දියමන්ති සොයා ගෙන ගිහින් කලුගල් හමු වුනොත් වෙන වැඩේ Minuwangoda Gnanawasa Thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:13:05
Download MP3 3.14MB
Download MP4 (256x144) 16.14MB
Download MP4 (640x360) 49.98MB