බුදුන්ගේ මහා කාරුණික ගුණය පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව.- Ven. Okkampitiye Kassapa thero

AWUL DHARMA DANAYA අවුල් ධර්ම දානය

Duration: 00:17:42
Download MP3 4.25MB
Download MP4 (256x144) 13.97MB
Download MP4 (640x360) 36.84MB