වෙසක් පෝය දන්නෙ නෑ ඒ වුනට වැලන්ටයින් දවස දන්නවා Kotuwe podi hamuduruwo bana

Duration: 00:15:07
Download MP3 3.63MB
Download MP4 32.83MB (Experimental)

සසුනේ දැලි ගානවෝ