දුක් විඳලා මැරුනත් සැප විඳින ක්‍රමය | Ven Koralayagama Saranathissa Thero | JAY TV

YAJ VT

Duration: 00:34:41
Download MP3 8.33MB
Download MP4 (256x144) 22.70MB
Download MP4 (640x360) 47.67MB