නූතන දෙවුදත්ගෙන් බුදු සසුන ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි - Ven. Thapowanaye Rathana Thero

Aho Shanthida Tubewanaya

Duration: 00:59:14
Download MP3 14.23MB
Download MP4 (256x144) 54.06MB
Download MP4 (640x360) 161.52MB