දෝෂ නැතුව බුදුගුණ සජ්ඣායනා කරමු.

Download MP3 593.59kB

බැහැරක