01) අනුත්තර සංදේශය | සප්ත ස්වරය පරදා බ්‍රහ්ම ස්වරය නද දුන් අනුත්තර සංදේශ සංධ්වනිය

Shraddha Fox TV

Duration: 00:44:11
Download MP3 10.61MB
Download MP4 (256x144) 57.94MB
Download MP4 (640x360) 167.08MB