හේතු ඵල වාදය Example 03|මේක තමයි සම්බුද්ධ සාසනයක අවබෝධ කළයුත්ත |#පටිච්චසමුප්පාදය#budhubana

Gon Helu Radio

Duration: 00:04:33
Download MP3 1.10MB
Download MP4 (256x144) 3.80MB
Download MP4 (640x360) 9.84MB