කැමැත්ත ඉෂ්ට වීම සැපක්ද?

Duration: 00:11:31
Download MP3 2.77MB
Download MP4 (640x360) 7.86MB

අධර්මයයි ඔබයි