චුල්ල මාලුංක්‍ය පුත්ත සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero

මෙහෙම උනා දෙසපුව

Duration: 01:18:59
Download MP3 18.97MB
Download MP4 (640x360) 62.17MB