අසිරිමත් සත් බුදු වන්දනාව (Sath Budu Wandanawa) - Deegala Piyadassi Thero

Duration: 00:40:39
Download MP3 9.77MB
Download MP4 (640x360) 75.22MB

All Rights Piyadassi