පංච උපාදානස්කන්ද ! අරහත් සිරි සමන්තභද්‍ර ස්වාමින් වහන්ස - [ අවබෝධයට මග ]

සොරි අදහම් ආශ්‍රමය

Duration: 01:09:55
Download MP3 16.80MB
Download MP4 (256x144) 76.25MB
Download MP4 (640x360) 301.48MB