වර්ථමානයේ භික්ෂුවට පැමිණෙන අනතරු වලට එරෙහිව.. | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero

Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero Tubed

Duration: 02:21:15
Download MP3 33.94MB
Download MP4 (256x144) 82.19MB
Download MP4 (640x360) 199.80MB