භාවනායෝගී භික්ෂුවට ලැබුණු විශ්ව පණිවිඩය - මනුෂ්‍ය ලොව පහල වන සුදම් සභා මණ්ඩපය ගැන ප්‍රභල හෙළිදරව්වක්

Duration: 00:32:51
Download MP3 7.89MB
Download MP4 (640x360) 119.42MB

විශ්ව කරුම

EndChannel Sponsorship Advertisement Banner