☸ අන්දයා දිහා බලල කොරා සතුටුවෙන විදිහ... පූජ්‍ය නිවාතතාප ස්වාමීන් වහන්සේ෴

Download MP3 1.25MB

අධර්මයයි ඔබයි