☸ අන්දයා දිහා බලල කොරා සතුටුවෙන විදිහ... පූජ්‍ය නිවාතතාප ස්වාමීන් වහන්සේ෴

Duration: 00:05:12
Download MP3 1.25MB
Download MP4 (640x360) 12.26MB

අධර්මයයි ඔබයි