උන්වහන්සේ දහම සර්පයෙකුට උපමා කළා...

Duration: 00:02:35
Download MP3 622.27kB
Download MP4 (640x360) 1.74MB

අධර්මයයි ඔබයි