උන්වහන්සේ දහම සර්පයෙකුට උපමා කළා...

Download MP3 622.27kB

අධර්මයයි ඔබයි