ඉක්මණටම නිවන් දකින්න පුලුවන් භාවනාව Okkampitiye Kasspa Thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:22:19
Download MP3 5.36MB
Download MP4 (256x144) 21.83MB
Download MP4 (640x360) 70.45MB