"නිවන් දකින භාවනාව - 4" - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 01:13:23
Download MP3 17.63MB
Download MP4 (256x144) 82.38MB
Download MP4 (640x360) 218.55MB