මහ පිරිතට පෙර දේවතා ආරාධනාව සහ ශබ්ධ පූජාව||Dewatha Aradanawa

Kosala Avulthunga

Duration: 00:06:00
Download MP3 1.44MB
Download MP4 (256x144) 13.75MB
Download MP4 (640x360) 43.88MB