(2020 - 06 - 06) පූජ්‍ය පාතකඩ සුමනතිස්ස හිමි - Ven. Pathakada Sumanathissa thero

Appamado Awulkaran

Duration: 00:54:49
Download MP3 13.17MB
Download MP4 (256x144) 65.96MB
Download MP4 (640x360) 173.07MB