පාරුව ඇත්තේ එගොඩවීමට මිස කර තබා ගෙන යාමට නොවේ (හසලක සීලවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ)

kalawam maga

Duration: 00:44:42
Download MP3 10.74MB
Download MP4 (256x144) 46.71MB
Download MP4 (640x360) 121.87MB