අට්ඨීයති, හරායති, ඡිගුච්ඡති

Download MP3 978.73kB

අධර්මයයි ඔබයි