අට්ඨීයති, හරායති, ඡිගුච්ඡති

අධර්මයයි ඔබයි

Duration: 00:04:04
Download MP3 978.73kB
Download MP4 (640x360) 3.55MB