භික්ෂූන් දේශපාලනය කිරීම සුදුසු ද? - Ven. Thapowanaye Rathana Thero

Aho Shanthida Tubewanaya

Duration: 00:43:22
Download MP3 10.42MB
Download MP4 (256x144) 57.03MB
Download MP4 (640x360) 193.14MB