තෙරුවන් සමවත, ආනන්තරික සමාධිය, ආර්ය ධ්‍යාන

බැහැරක

Duration: 00:04:26
Download MP3 1.07MB
Download MP4 (640x360) 3.01MB