ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 5 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව

Duration: 01:01:22
Download MP3 14.74MB
Download MP4 (640x360) 138.16MB

කුකම්පිත