අප_කරන_කුසල්_කර්ම_නැවත_නැවත_සිහිකිරීම_-_Ven_Rajagiriye_Ariyagnana_Thero

Duration: 00:12:16
Download MP3 2.95MB
Download MP4 (640x360) 23.25MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!