නිවන් මග දිගේ 5වන දේශනාව.

සංසාර අනාරණ්‍යය

Duration: 01:00:11
Download MP3 14.46MB
Download MP4 (256x144) 52.03MB
Download MP4 (640x360) 132.27MB