දුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡා...Maha Rahathun Wedi Maga Osse

Duration: 00:19:30
Download MP3 4.69MB
Download MP4 (Experimental)

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!