(2020 - 07 - 03) පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි - Ven. Okkampitiye Kassapa thero

Appamado Awulkaran

Duration: 00:55:26
Download MP3 13.32MB
Download MP4 (256x144) 69.13MB
Download MP4 (640x360) 196.01MB