ස්කන්දපංචකය ව්ග්‍රහය.... පුජනීය ගොතටුවෙ රේවත ස්වාම්න්වහන්ස

Duration: 00:57:26
Download MP3 13.80MB
Download MP4 (640x360) 51.52MB

කුකම්පිත