රහතන්වහන්සේලා රහත් බව ප් රකාශ කරනවා ද ?

Duration: 00:08:21
Download MP3 2.01MB
Download MP4 (640x360) 14.87MB

අධර්මයයි ඔබයි