රහතන්වහන්සේලා රහත් බව ප් රකාශ කරනවා ද ?

Download MP3 2.01MB

අධර්මයයි ඔබයි