අනිච්ච දුක්ඛ සහ අනත්ථ ස්වභාවය තේරැම් ගනිමු

Duration: 01:31:55
Download MP3 22.08MB
Download MP4 (640x360) 181.59MB

අධර්මයයි ඔබයි