අනිච්ච දුක්ඛ සහ අනත්ථ ස්වභාවය තේරැම් ගනිමු

Download MP3 22.08MB

අධර්මයයි ඔබයි