කුසල් දහම් කොට භාවය පාර්ථනා කරමින් සෝවහන් එළයට පත්විය හැකිද? 943

Download MP3 2.35MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!