කුසල් දහම් කොට භාවය පාර්ථනා කරමින් සෝවහන් එළයට පත්විය හැකිද? 943

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

Duration: 00:09:45
Download MP3 2.35MB
Download MP4 (640x360) 8.93MB