අඹ ඇටයකින් විශාල අඹ ගසක් මැවූ ප්‍රාතිහාර්යය Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:17:45
Download MP3 4.27MB
Download MP4 (256x144) 25.42MB
Download MP4 (640x360) 87.66MB