කොහෙද ඔබ මේ දුවන්නේ ven.kirulapana dhammawijaya thero

Tube yathra

Duration: 00:01:00
Download MP3 241.62kB
Download MP4 (256x144) 1.11MB
Download MP4 (640x360) 3.01MB