නිවාතාපහිමි යකෙක් ගැන කියපු ගුණ කථනය..

Download MP3 888.27kB

අධර්මයයි ඔබයි