නිවාතාපහිමි යකෙක් ගැන කියපු ගුණ කථනය..

Duration: 00:03:41
Download MP3 888.27kB
Download MP4 (640x360) 28.29MB

අධර්මයයි ඔබයි