පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමියන්ට කළ ආරාධනාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සහ නැවත කළ ධර්ම විකෘති

Aho Shanthida Tubewanaya

Duration: 01:07:52
Download MP3 16.31MB
Download MP4 (256x144) 69.25MB
Download MP4 (640x360) 202.21MB