මේ විනාශයට හේතුව සප්ත අපරිහානී ධර්ම දුර්වල වීමද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse

Duration: 00:02:58
Download MP3 714.94kB
Download MP4 (640x360) 3.20MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!