මේ විනාශයට හේතුව සප්ත අපරිහානී ධර්ම දුර්වල වීමද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse

Download MP3 714.94kB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!