අමාශාන්ති සදහම් මණ්ඩපය | Amashanthi Sadaham Mandapaya 10 (මහ රහත් නාමය සොරා ගත් හිමිගේ විකෘති)

Aho Shanthida Tubewanaya

Duration: 02:14:02
Download MP3 32.20MB
Download MP4 (256x144) 130.59MB
Download MP4 (640x360) 383.00MB