විදර්ශනා පුර්වාඟම සමථ කියන්නේ කුමක්ද ?

Duration: 00:03:00
Download MP3 722.47kB
Download MP4 8.91MB (Experimental)

බැහැරක