උදුම්බරික සීහනාද සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero

Duration: 01:23:04
Download MP3 19.96MB
Download MP4 65.40MB (Experimental)

මෙහෙම උනා දෙසපුව